Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkole w Ustroniu Morskim

Przedszkole w Ustroniu Morskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole w Ustroniu Morskim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013.01.01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.08.11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak kompatybilności - właściwości strony internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwiającą tej stronie lub aplikacji współpracę z możliwie największą liczbą programów, w tym z narzędziami i programami wspomagającymi osoby niepełnosprawne.
 • Multimedia - dźwięk, wideo, nie są prezentowane również w sposób interaktywny, lub połączenie tych form przekazu.
 • Brak aplikacji mobilnej na stronie internetowej. Brak audiodeskrypcji. Brak możliwości rozróżnienia i ułatwienia percepcji treści.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020.09.22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020.08.11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Alina Gajewicz.
 • E-mail: przedszkole@ustronie-morskie.pl
 • Telefon: 94 3514 169

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola w Ustroniu Morskim
 • Adres: ul.Wojska Polskiego 8a
  78-111 Ustronie Morskie
 • E-mail: przedszkole@ustronie-morskie.pl
 • Telefon: 94 3515 104

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.