Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA W USTRONIU MORSKIM

(podstawa prawna: art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty)

  I. Postanowienia ogólne

Rada rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim.

 II. Zadania Rady Rodziców

1.Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.

2.Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci.

3.Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.

4.Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o planowanych działaniach na rzecz przedszkola, udzielanej pomocy oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

5.Współorganizacja imprez i uroczystości przedszkolnych.

 III. Kompetencje Rady Rodziców

1.Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

Ø  programu wychowawczego przedszkola

Ø  programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci.

5.Opiniowanie i wybór ofert zajęć dodatkowych.

4.Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

3.Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

6.Rada Rodziców może upoważnić dyrektora do podpisania umów na prowadzenie zajęć dodatkowych opłacanych przez rodziców.

 IV. Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców

1.Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu grupowym w każdym roku szkolnym.

2.Termin pierwszego zebrania rodziców w każdym roku szkolnym ustala dyrektor placówki.

3.Spośród rodziców wybranych do Rady Oddziałowej wyłania się w drodze tajnych wyborów dwóch przedstawicieli oddziału do Rady Rodziców przedszkola.

4.W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

5.Kandydaci do Rady Rodziców muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

6.Zgłoszenia kandydatów do Rady Rodziców mogą dokonać jedynie rodzice obecni na zebraniu.

7.Wybory przedstawicieli Rady Oddziałowej do Rady Rodziców przeprowadza wychowawca.

8.Zadania wychowawcy oddziału w przeprowadzeniu głosowania do Rady Rodziców:

 • przygotowanie kart do głosowania,
 • powołanie komisji skrutacyjnej,
 • sporządzenie protokołu z wyników wyborów do Rady Rodziców

9.Zadania komisji skrutacyjnej w przeprowadzeniu głosowania do Rady Rodziców:

 • rozdanie kart do głosowania, na karcie rodzice wpisują imię i nazwisko swojego kandydata mającego reprezentować rodziców z danego oddziału w Radzie  Rodziców,
 • nadzorowanie przebiegu głosowania,
 • policzenie głosów na kartach do głosowania,
 • podanie wyników do wiadomości wychowawcy i rodziców.

10.Za wybranych do Rady Rodziców uważa się dwóch pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

11.W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejną turę głosowania.

12.Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:

 • złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,
 • odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady Rodziców, po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

 V. Skład i tryb powoływania Zarządu Rady Rodziców

1.Rada Rodziców składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego – skarbnika oraz komisji rewizyjnej w skład, której wchodzi 2 jej członków.

2.Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący.

3.Osoby wymienione w pkt.1 wybierane są spośród członków Rady Rodziców na pierwszym jej posiedzeniu.

4.Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.

5.Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Rady Rodziców w głosowaniu tajnym, na wniosek członka Rady Rodziców przyjęty przez Radę Rodziców w glosowaniu jawnym.

6.Zadania dyrektora przedszkola podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:

 • przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
 • przeprowadzenie głosowania,
 • policzenie głosów i podanie wyników głosowania

7.Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców obecni na zebraniu.

8.Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

9Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.

10.W przypadku nie rozstrzygnięcia wyborów w związku z uzyskaniem równej ilości głosów o wyborze przewodniczącego decyduje kolejna tura głosowania.

11.Przewodniczący przejmuje prowadzenie zebrania i przeprowadza wybór kolejnych osób wchodzących w skład zarządu Rady Rodziców. 

12.Kandydaci na zastępcę przewodniczącego - skarbnika i członków komisji rewizyjnej muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

13.Wybór zastępcy przewodniczącego - skarbnika i komisji rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.

14.W przypadku nie rozstrzygnięcia wyborów w związku z uzyskaniem równej ilości głosów o wyborze zastępcy przewodniczącego - skarbnika lub komisji rewizyjnej decyduje kolejna tura głosowania.

VI. Zadania członków Rady Rodziców

 Zadania przewodniczącego:

 • Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców,
 • Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy.
 • Opracowywanie kwartalnego harmonogramu dyżurów członków Rady Rodziców przy pobieraniu składek na fundusz Rady Rodziców.
 • Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Rodziców.
 • Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola.

Zadania zastępcy przewodniczącego - skarbnika:

 • Opracowanie preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny.
 • Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady Rodziców.
 • Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców
 • Pobieranie wyciągów z rachunku bankowego Rady Rodziców.
 • Pobieranie wypłat z konta bankowego Rady Rodziców.
 • Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców.

Zadania komisji rewizyjnej Rady Rodziców:

 • Dokonywanie raz na półrocze kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady Rodziców.
 • Składanie rocznego sprawozdania z kontroli działalności finansowej Rady Rodziców.

VII. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

1.Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, w szczególności z wpływów z organizacji kiermaszów, festynów, darowizn.

2.Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym.

3.Rodzice mogą wpłacać składkę za jeden miesiąc lub inny zadeklarowany okres.

4.Rada Rodziców, na pisemną prośbę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić rodziców z wnoszenia części składki, w wysokości 50%.

5.Wpłaty są przyjmowane na rachunek bankowy Rady Rodziców.

6.Fundusze Rady: wpływy na rachunek bankowy, wypłaty oraz przelewy są ewidencjonowane w przez Bank obsługujący konto Rady Rodziców.

7.Fundusze mogą być przeznaczone na zakup wyposażenia, opłacanie koncertów, spektakli teatralnych, wyjść do kina, wycieczek, imprez okolicznościowych, upominków dla dzieci, zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, elementów strojów i dekoracji, szkoleń dla rodziców, środków i materiałów plastycznych, innych artykułów wynikających z organizacji pracy przedszkola.

8.Zakupione pomoce, wyposażenie i inne elementy wykazujące dłuższą trwałość użytkowania są rejestrowane w „Ewidencji wyposażenia” za zgodą Rady Rodziców stanowią własność przedszkola.

9.Środki finansowe gromadzone przez Radę Rodziców będą przekazywane na rachunek  bankowy Rady Rodziców.

 VIII. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne

1.Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków danego organu.

2.Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo jego przewodniczący.

3.Uchwały Rady Rodziców są protokołowane w postaci protokołu z zebrania Rady Rodziców. Oddziałowe Rady Rodziców decydują samodzielnie, czy i jak protokołować własne uchwały.

 IX. Postanowienia końcowe

1.Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

2.W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.

3.Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% jej członków.

4.Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w Regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.

5.Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.

6.Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący lub jego zastępca, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola. W zebraniu powinna uczestniczyć, co najmniej polowa członków. Zebrania zwołuje się nie rzadziej niż raz na kwartał.

7.Prowadzący na posiedzenie Rady Rodziców zaprasza do udziału dyrektora przedszkola i ewentualnie innych członków Rady Pedagogicznej lub osoby stanowiące organ doradczy.

8.Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. Protokół z posiedzeń Rady Rodziców stanowi dokumentację przedszkola.

9.Protokoły z posiedzeń Rady Rodziców sporządza osoba wskazana przez przewodniczącego Rady Rodziców.

10.Rada Rodziców może wybrać stałego protokolanta.

11.Rada Rodziców może zwolnić zastępcę przewodniczącego – skarbnika z opracowywania preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny.

  Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie z dniem 03.11.2011